Dôvody pre spoluprácu

Najvýhodnejší a najprehľadnejší spôsob realizácie projektu

Klientom garantujeme skutočné rozsiahle prínosy, ktoré sú výsledkom intenzívnych implementačných projektov zameraných na optimalizáciu, reorganizáciu a reengineering procesov, zdrojov, zavedení nových systémov alebo prvkov riadenia a tréningu pracovníkov klienta.
 

Pri implementačních projektech našim klientom prinášame najvýhodnejší a najprehľadnejší spôsob realizácie, riadenia a financovania projektu:

1.) Najvýhodnejší a najprehľadnejší spôsob realizácie projektu vďaka

Praktickému, dôslednému a systémovému spôsobu realizácie

 • zamestnávame pracovníkov s rozsiahlou osobnou skúsenosťou s riadením firiem vo vrcholových pozíciách
 • všetky zavedené zmeny sú systémové a nikdy neprinášajú iba jednorázový efekt, ale naopak, ich prínos sa opakovane prejavuje v každom roku

Mimoriadne efetívnemu postupu zavedenia zmien

 • veľký dôraz na akceptáciu zmien a opatrení pracovníkmi klienta
 • pravidelná denná a týždenná komunikáciakľúčovými  pracovníkmi klienta na všetkýchúrovniach riadenia
 • rýchly a flexibilný postup realizácie zmien v menších krokoch

Dôsledný prenos know how v priebehu celého projektu

 • školenia a tréningy kľúčových pracovníkov klienta
 • rozsiahly tréning koordinátorov projektu

2.) Najvýhodnejší a najprehľadnejší spôsob riadenia projektu vďaka

Minimálnemu časovému zaťaženiu klienta

 • full time prítomnosť projektového týmu priamo u klienta v priebehu celého projektu
 • členovia projektového týmu sa pri komunikácii s pracovníkmi klienta maximálne prispôsobujú ichčasovým možnostiam a potrebám

Kontinuálnemu prehľadu o stave projektu

 • postup a priebeh projektu je s vedením klienta komunikovaný na týždennej báze s možnosťoudennej aktualizácie
 • prehľadný týždenný reporting o stave a smerovaní projektu

Jednoduchej organizačnej štruktúre riadenia projektu

 • jediná osoba s celkovou zodpovednosťou za priebeh a výsledky projektu

Dôslednému internému auditu realizácie

 • pravidelná nezávislá interná kontrola postupu projektu
 • záruka dodržania stanovených cieľov projektu a splnenie požiadaviek klienta
 • plnenie náročných interných štandartov BFM

3.) Najvýhodnejší a najprehľadnejší spôsob financovania projektu vďaka

Vysokej celkovej návratnosti projektu

 • štandartná návratnosť projektovej investice je 300-500% do jedného roku od ukončenia projektu
 • prínosy už v priebehu spolupráce prevýšia celkové náklady projektu

Jednoznačnej garancii návratnosti projektovej investície minimálne 100%

 • v prípade nedosiahnutia zmluvne stanovenej garancie pokračujeme v realizácii projektu na vlastnénákl

Plná závislosť ceny projektu na dosiahnutých a klientom odsúhlasených prínosoch

 • presný postup stanovenia výšky prínosov je jednoznačným spôsobom definovaný s klientomformou dodatku zmluvy
 • nezávislé vyhodnocovanie skutočne dosiahnutých prínosov spolupráce pracovníkmi klienta

Dôveryhodnosť spoločnosti

Od roku 2000 spoločnosť BFM realizovala viac než 170 rôznych projektov a zákaziek pre viac než 60 klientov. Za celú históriu firmy až k dnešnému dňu žiadnen z klientov neviedol voči našej spoločnosti súdny spor alebo iné právne konanie, pre nenaplnenie zmluvných záväzkov , alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Stabilitu a dôveryhodnosť našej spoločnosti demonštruje aj dlhý rad našich spokojných klientov , ktorých prehľad vám na vyžiadanie radi poskytneme.