O nás

Od roku 2000 zvyšujeme výkonnosť našich klientov

Poslaním společnosti BFM je meniť business svojim klientov prostredníctvom znižovania nákladovosti, zvyšovania ich efektívnosti, ziskovosti a konkurenceschopnosti.

BFM bola založená v roku 2000 skúsenými odborníkmi s rozsiahlou úspešnou medzinárodnou praxou,

v realizácii projektov na zvyšovanie efektivity všetkých organizácií. V súčasnosti pôsobíme v Čechách a na Slovensku a projekty realizujeme aj v ďalších krajinách.
Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie najefektívnejšieho využitia zdrojov klientovej organizácie. Naším cieľom je byť firmou, ktorá zákazníkovi čestným a serióznym spôsobom dodá skutočné a trvalé výsledky.

Od svojho založenie sme realizovali viac než 170 projektov pre mnoho desiatok klientov vždy vo vopred stanovenom termíne, rozsahu a s naplnením plánovaných efektov a prínosov

Vďaka našim projektom klienti dosahujú každoročne prínosy vyššie než 60 miliónov Eur a 60% klientov pokračuje v spolupráci s nami v ďalších oblastiach. Medzi našich klientov patria spoločnosti a organizácie z rôznych oborov a rôznych foriem od súkromných cez neziskové a rozpočtové až po inštitúcie štátnej správy.

Pri práci uplatňujeme realizátorský, nie konzultantský prístup.

Na rozdiel od iných spoločnosti BFM iba nenavrhuje klientovi čo má zmeniť a ako zmenu urobiť, ale ju aj dôsledne implementuje.
Veľký dôraz kladieme na systémovosť a praktickosť vytváraných riešení.
Vždy pracujeme prierezovo s pracovníkmi na všetkých úrovniach riadenia, od exekutívy až po najnižší stupeň riadenia.

Vďaka týmto princípom sme schopní svojim klientom garantovať trvalé výsledky našej práce a projekt financovať na základe skutočne dosiahnutých a odsúhlasených prínosov. Štandardná návratnosť projektu, pomer ceny a prínosov, je 300-500% do jedného roku od ukončenia prác.

Zakladajúci partneri a konatelia BFM SK

Branislav Rovňák

Pred BFM pracoval ako riaditeľ projektu pre medzinárodnú spoločnosť špecializujúcu sa na zvyšovanie produktivity a ziskovosti podnikov. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti zvyšovania produktivity a ziskovosti, zvyšovania výroby, tvorby a zavedenia riadiacich systémov, zavedenia kontrolingu a projektového riadenia a tréningu riadiacich pracovníkov. Pracoval na projektoch v USA, Veľkej Británii, Českej republike, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Estónsku. Branislav Rovňák je certifikovaný riaditeľ projektu ( Assosiation of Productivity Specialists, NY, US) . Jeho vzdelanie zahrňuje titul Bachelor of Economics a Master of Bussines Administration s vyznamenaním z Roosevelt Univercity v Chicagu, USA.

Michal Beránek

Pred založením BFM riadil a zodpovedal za realizáciu projektov vo východnej časti Európy v medzinárodnej firme špecializujúcej sa na zvyšovanie produktivity práce. Ako člen Európskeho vrcholového vedenia s celoeurópskou pôsobnosťou sa zameral na realizáciu projektov Českej republike, Slovesnku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Má rozsiahle skúsenosti v priamom riadení organizácií, v systémovej kontrole kvality, v kontrolingu a v školení na všetkých riadiacich úrovniach orientovanom na ciele spoločnosti. Jeho vzdelanie zahrňuje titul z Českého učení technického v Prahe a Univercity of Buffalo, štát New York, USA