Formy spolupráce

Nájdeme riešenie a dôsledne ho implementujeme

Spoločnosť BFM poskytuje služby v niekoľkých základných formách, ktoré, v prípade potreby, upravujeme tak, aby presne spĺňali požiadavky konkrétneho klienta.

Služby sú realizované v niekoľkých základných formách-etapách:

Vstupná analýza/audit aktuálneho stavu s návrhom opatrení pre zlepšenie, ktorá zahŕňa:

Detailné zmapovanie existujúceho stavu klienta, odhalenie a jasné definovanie problémov, nedostatkov a oblastí s potenciálom pre zlepšenie.
Vypracovanie návrhu riešenia odstraňujúceho zistené problémy a nedostatky. Súčasťou návrhu je aj časový harmonogram realizácie a vyčíslenie prínosov z implementácie navrhnutého riešenia.

Implementačný projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúcu etapu a zahŕňa:

Dôsledné zavedenie navrhnutých opatrení (zmena procesov, postupov, riadiacich nástrojov, organizácie, nastavenia zdrojov) až do ich plnej funkčnosti a úplného riadenia pracovníkmi klienta

Vyhodnocovanie prínosov a efektov zavedených zmien

Interim manažment

Naši skúsení pracovníci sú, v prípade potreby, pripravení dočasne prevziať priamu zodpovednosť za realizáciu potrebných zmien a opatrení

Špecifický detailný audit/analýza

V prípade potreby realizujeme samostatný audit alebo analýzu špecifickej oblasti s vopred stanoveným formátom výstupu

Školenia / tréningy pracovníkov

Komplexné tréningové programy na špecifické oblasti riadenia a fungovania spoločnosti

Poradenstvo

Ďalšie možnosti spolupráce podľa požiadaviek a predstáv našich klientov